STATUT

FUNDACJI „CENTRUM RODZINY”

Rozdział I

Postanowienia ogólne


§1

Fundacja Centrum Rodziny zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Beatę Zofię Komarnicką, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 11 sierpnia 2011 r.,
Rep. A nr 4773/2011, sporządzonym przez notariusza Adrianę Miśkiewicz w Kancelarii Notarialnej w Zielonej Górze przy ul. Jedności 3/2.

 

§2

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niniejszego Statutu.

§3

Fundacja posiada osobowość prawną.

§4

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

§5

Siedzibą Fundacji jest Zielona Góra.

§6

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Do realizacji swoich celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§7

Fundacja może tworzyć oddziały, filie, podmioty ekonomii społecznej oraz tworzyć i przystępować do organizacji lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych oraz podmiotów ekonomii społecznej.

§8

Fundację powołano na czas nieokreślony.

 

Rozdział II

Cele i formy działalności Fundacji

§9

Celem Fundacji jest działalność informacyjno-edukacyjno-psychologiczna, mająca na celu:

 1. zapewnienie standardów europejskich w zakresie opieki porodowej i okołoporodowej;
 2. wzmocnienie relacji rodzic-dziecko;
 3. podniesienie poziomu wiedzy kobiet ciężarnych i ich rodzin z zakresu przebiegu ciąży i porodu;
 4. podniesienie poziomu wiedzy i wspomaganie rozwoju wiedzy z zakresu opieki nad noworodkiem i niemowlęciem;
 5. podnoszenie kwalifikacji personelu położniczego, psychologicznego, pediatrycznego, ginekologicznego, fizjoterapeutycznego, pedagogicznego, logopedycznego;
 6. wspieranie rodziców w dążeniu do świadomego wychowywania swoich dzieci;
 7. budowanie dojrzałych relacji opartych o wiedzę: o rozwoju dziecka, o zmianach zachodzących w relacji rodzic-dziecko od poczęcia do dorosłości, o prawidłową komunikację, o wychowaniu bez użycia przemocy;
 8. propagowanie idei karmienia naturalnego;
 9. propagowanie idei zaangażowanego, odpowiedzialnego i aktywnego rodzicielstwa;
 10. wyrównywanie szans dzieci z różnych środowisk społecznych poprzez masaże niemowląt, rehabilitację, opiekę psychologiczną;
 11. edukację i wsparcie kobiet ciężarnych zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym lub pochodzących z rodzin alkoholowych;
 12. edukację kobiet ciężarnych z zakresu rozwoju płodu i laktacji oraz wpływu alkoholu na prawidłowy rozwój dziecka;
 13. wsparcie psychologiczno-terapeutyczne rodzin ze środowisk patologicznych, zagrożonych ubóstwem;
 14. wzmocnienie kompetencji rodzicielskich i relacji rodzic-dziecko osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubóstwem i chorobą alkoholową.

§10

Fundacja realizuje powyższy cel w szczególności poprzez:

 1. prowadzenie szkoły rodzenia;
 2. prowadzenie poradni laktacyjnej;
 3. wsparcie psychologiczne dla rodziców po stracie dziecka;
 4. wsparcie psychologiczne dla rodzin i matek w depresji poporodowej;
 5. kursy masażu dla niemowląt;
 6. opiekę okołoporodową i edukację niepełnoletnich matek;
 7. opiekę okołoporodową i edukację pełnoletnich matek;
 8. wsparcie psychologiczne dla samotnych matek i ojców;
 9. organizowanie spotkań, prelekcji, kursów, warsztatów edukacyjnych da rodziców, opiekunów oraz dzieci;
 10. organizowanie wystaw, koncertów, konferencji, imprez sportowo-rekreacyjnych i innych działań realizujących cele statutowe;
 11. organizowanie różnych form pomocy psychologicznej, medycznej i profilaktycznej zarówno indywidualnej jak i grupowej dla matek, ojców oraz dzieci;
 12. wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia rodzinnego i zawodowego;
 13. prowadzenie specjalistycznych stron internetowych w zakresie macierzyństwa, położnictwa, laktacji;
 14. publikowanie specjalistycznych artykułów i opracowań w zakresie celów statutowych;
 15. prowadzenie zajęć kreatywnych i psychoedukacyjnych dla dzieci i rodziców;
 16. tworzenie i promowanie miejsc przyjaznych rodzicom i dzieciom;
 17. pozyskiwanie sprzętu, pomocy dydaktycznych i innych narzędzi niezbędnych do realizacji celów statutowych;
 18. kierowanie na specjalistyczne kursy zawodowe pracowników, współpracowników i wolontariuszy Fundacji;
 19. współpracę z instytucjami publicznymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji celów statutowych,
 20. pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 21. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 22. działalność charytatywną;
 23. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 24. ochronę i promocję zdrowia;
 25. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 26. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 27. promocję i organizację wolontariatu;

§11

Cele statutowe które upoważniają do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych:

 1. działalność naukowa, naukowo techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów,
 2. dobroczynność,
 3. ochrona zdrowia i pomocy społecznej.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§12

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) wskazany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji, ruchomości, nieruchomości, prawa majątkowe oraz inne środki finansowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

§13

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

 1. funduszu założycielskiego,
 2. darowizn, spadków, zapisów,
 3. subwencji i dotacji pochodzących od osób prawnych i fizycznych krajowych i zagranicznych,
 4. dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych,
 5. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 6. odsetek od depozytów bankowych,
 7. innych wpływów.

 

§14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§15

 1. Majątek Fundacji może być zbywany, a uzyskane sumy będą przeznaczone na działalność statutową lub odpowiednio lokowane.
 2. Fundacja gromadzi fundusze w bankach zgodnie z przepisami prawa polskiego.

§16

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynków.

Rozdział IV

Władze Fundacji

§17

Władzami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji,
 2. Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji

§18

Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

§19

Rada składa się z trzech członków.

§20

 1. Skład pierwszej Rady powołuje w drodze uchwały Zarząd Fundacji.
 2. Członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję, powołuje Rada w drodze uchwały.

§21

W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.

§22

Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

§23

Nie można łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

§24

Członkiem Rady może zostać osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

§25

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje pracami Rady, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady.

§26

Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.

§27

Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Uchwały Rady są wiążące dla Zarządu Fundacji.

§28

Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach Rady, w tym kosztów podróży.

§29

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
 2. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia;
 3. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych;
 4. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji, w szczególności wyrażenie opinii dot.:
 1. regulaminów wewnętrznych Fundacji,
 2. zmian statutu Fundacji,
 3. decyzji w sprawie likwidacji Fundacji lub połączenia z inną fundacją.

 

Zarząd Fundacji

§30

Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób. Pracami Zarządu kieruje Prezes.

§31

Zarząd powoływany jest przez Radę Fundacji na czas nieoznaczony.

§32

Członkiem Zarządu Fundacji może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§33

Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci, bądź odwołania członka Zarządu.

§34

Członek Zarządu Fundacji, który chce zrezygnować z udziału w pracach tego organu, składa pisemne oświadczenie, wyznaczając termin swojej rezygnacji co najmniej 30 dni naprzód.

§35

W przypadku śmierci członka Zarządu Fundacji lub rezygnacji z dalszego pełnienia funkcji, na zwolnione miejsce Rada Fundacji powołuje nowego członka. Wybór następuje zwykłą większością głosów.

§36

Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§37

Do zadań Zarządu Fundacji należy:

 1. wyznaczenie głównych kierunków działania Fundacji,
 2. realizowanie celów statutowych Fundacji,
 3. prowadzenie bieżącej działalności statutowej,
 4. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 6. sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych i przedstawianie ich do przyjęcia Radzie Fundacji do 30 czerwca każdego roku,
 7. ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji,
 8. przyjmowanie regulaminów wewnętrznych Fundacji,
 9. dokonywanie zmian w Statucie Fundacji,
 10. podejmowanie decyzji o połączeniu Fundacji z inną fundacją oraz podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji i przeznaczeniu pozostałego majątku,
 11. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.

§38

 1. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub innego członka Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie lub telefonicznie, elektronicznie

albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do członków.

 1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zarządu Fundacji. W przypadku równej liczby głosów, głos Prezesa Zarządu Fundacji jest decydujący.
 2. Posiedzenia Zarządu są protokołowane w formie pisemnej, elektronicznej lub innej dla zapewnienia możliwości utrwalenia jego przebiegu oraz podjętych uchwał. Protokół powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w posiedzeniu członków Zarządu.

§39

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.
 2. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§40

W przypadku nie pobierania wynagrodzenia za pracę w Zarządzie Fundacji członkom Zarządu może przysługiwać zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną pracą.

 

Oświadczenia woli i zaciąganie zobowiązań

§41

Oświadczenia woli, w tym w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań, składa:

 1. Prezes lub
 2. dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§42

Zarząd może powoływać pełnomocników do dokonywania określonych w pełnomocnictwie czynności prawnych oraz reprezentowania Fundacji przed sądami i organami administracyjnymi.


Rozdział V

Postanowienia końcowe

§43

Zmiany Statutu może dokonać Zarząd Fundacji po uzyskaniu opinii Rady Fundacji, przyjmując stosowną uchwałę. Zmiany wchodzą w życie po dopełnieniu wymagań przewidzianych prawem.

§44

Zmiany Statutu mogą dotyczyć również celu, dla realizacji którego Fundacja została ustanowiona i który został określony w akcie założycielskim

§45

 1. Decyzję o likwidacji Fundacji, po uzyskaniu opinii Rady Fundacji, podejmuje Zarząd Fundacji jednomyślną uchwałą wskazując jednocześnie likwidatora. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazany zostanie organizacjom bądź instytucjom o celach statutowych zbieżnych z celami statutowymi Fundacji.
 2. W szczególności Fundacja może ulec likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 3. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony. Połączenie może nastąpić zarówno poprzez przejęcie jak i poprzez zawiązanie nowej fundacji. W przypadku połączenia poprzez przejęcie Fundacja może być zarówno stroną przejmującą, jak i przejmowaną. Organem uprawnionym do określenia warunków połączenia oraz dokonania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem połączenia jest Zarząd po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Fundacji.

§46

Z chwilą wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc dotychczasowy Statut Fundacji „Centrum rodziny” z dnia 20 października 2012 r.

 

Zielona Góra, 29.12.2014